top of page

Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin reguluje zasady prowadzenia kursów językowych online oraz przez telefon w ramach usług opisanych na stronie English Time (English-time.com.pl) świadczonych przez firmę English Time Dawid Cieśla o numerze NIP 8522396840, dalej określaną jako „firma”.

Firma prowadzi indywidualne kursy języka angielskiego online w ramach świadczonych przez firmę usług językowych (PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).

Każdy uczeń korzystający z usług firmy ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego, firma zobowiązuje się do realizacji zajęć.

Zapisy na lekcje

W celu rozpoczęcia nauki należy skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem poprzez e-mail, Messenger lub telefonicznie. Dane kontaktowe dostępne są na stronie English-time.com.pl

Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki, lecz mogą zostać dowolnie zmienione, jeżeli uczeń i nauczyciel wyrażą zgodę na proponowane zmiany.

Jednostka lekcyjna trwa 60 minut, lecz czas ten może zostać skrócony lub wydłużony, jeżeli uczeń i nauczyciel wyrażą zgodę na proponowane zmiany.

 

Płatności

Wszystkie podane w cenniku ceny lekcji są cenami brutto.

Uczeń otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty w postaci faktury.

Opłatę za lekcje należy uregulować z wyprzedzeniem minimum 48h przelewem na podane przez nauczyciela konto bankowe w Polsce.

Uczeń może opłacić dowolną ilość lekcji (minimum 1 lekcja). Opłacone lekcje ważne są 6 miesięcy od daty wpłaty w przypadku wpłaty za maksymalnie 10 lekcji oraz 12 miesięcy w przypadku wpłaty za więcej niż 10 lekcji.

Uczeń może zrezygnować z zajęć i zażądać zwrotu należności za lekcję, który wypłacany jest w całości, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w terminie 48h przed umówioną datą lekcji. W przypadku, gdy uczeń zażąda zwrotu w terminie krótszym niż 48h przed umówionym terminem, zostanie potrącona wartość tej lekcji.

Realizacja zajęć

Zajęcia mogą odbywać się za pośrednictwem dowolnego komunikatora internetowego lub aplikacji mobilnej. Przed rozpoczęciem zajęć uczeń i nauczyciel muszą wyrazić zgodę na użycie wybranej formy kontaktu. Zajęcia mogą także odbywać się przez telefon. W obydwu przypadkach uczeń zobowiązany jest do sprawdzenia jakości połączenia oraz mikrofonu. Jeżeli przeprowadzenie zajęć jest niemożliwe ze względu na słabą jakość połączenia ze strony ucznia, uczeń ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji.

Przekładanie i odwoływanie lekcji musi być zgłaszane minimum 48h przed umówionym terminem zajęć. W przeciwnym wypadku, niezależnie od przyczyny przełożenia lub odwołania lekcji, uczeń ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji.

W przypadku, gdy uczeń spóźni się na lekcję, nauczyciel jest zobowiązany poczekać 15 minut. Po tym czasie nauczyciel nie ma obowiązku czekać dłużej. W przypadku, gdy nauczyciel spóźni się na lekcję, uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do kolejnej lekcji lub uczeń otrzyma pełną lekcję gratis w przypadku spóźnienia nauczyciela przekraczającego 15 min.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.

bottom of page