top of page

Match, fit, suit - znaczenie i różnice

Niejednokrotnie przyszło mi już pomagać uczniom borykającym się z angielskimi czasownikami “fit”, „suit” i „match”, które to same w sobie być może nie są specjalnie zawiłe czy wyszukanie skomplikowane, jednakże posiadają wspólne znaczenie w naszym ojczystym języku. Wszystkie trzy słówka przetłumaczymy bowiem jako czasownik „pasować”, lecz czy komuś to pasuje czy też nie, anglojęzyczne znaczenia „fit”, „suit” oraz „match” są od siebie różne i nie należy ich stosować zamiennie. Ale spokojnie – wystarczy bowiem dobrać przykłady, dopasować odpowiednie tłumaczenia i za kilka minut wszystko będzie jasne. No to co – chyba jednak pasuje?Zacznijmy od czasownika „fit”, którego używamy w języku angielskim, by odnieść się do rozmiaru lub kształtu. Kilka przykładów:


Unfortunately this shirt I bought yesterday doesn’t fit, it’s a little bit too small.

Niestety koszula, którą wczoraj kupiłem nie pasuje, jest trochę za mała.

The key fits perfectly to this lock – it must be the right key!

Klucz pasuje do zamka – to musi być właściwy klucz!

My gloves fit perfectly – they are just the right size.

Moje rękawiczki pasują idealnie – są we właściwym rozmiarze.

The screw doesn’t fit, we need to find a smaller one.

Śrubka nie pasuje, musimy poszukać mniejszej.


Z kolei czasownik „suit” używany jest do opisywania stylu, koloru, etc., a zatem stosujemy go w kontekstach związanych z dopasowaniem pod względem wizualnym.


These earrings really suit you, you look great in them.

Te kolczyki tobie pasują, świetnie w nich wyglądasz.

The colour of his tie suited his jacket.

Kolor jego krawata pasował do marynarki.

This haircut really suits your character.

Ta fryzura pasuje do twojego charakteru.


Czasownika „suit” możemy także użyć w odniesieniu do dogodności np. terminów, spotkań, etc.


Wednesday suits me better than Thursday.

Środa pasuje mi bardziej niż czwartek.

I need to make an appointment with my manager but there is no date that suits us both.

Muszę umówić spotkanie z managerem, ale nie możemy znaleźć czasu, która pasuje nam obojgu.


I wreszcie czasownik „match”, który opisuje dopasowanie dwóch lub więcej elementów, np. pod względem stylu, koloru, wyglądu, charakteru, systemu wartości, etc.


Your gloves match the colour of your scarf perfectly

Twoje rękawiczki świetnie pasują do koloru twojego szalika.

Martha doesn’t match Frank at all – she is too lazy for such an active traveler.

Marta kompletnie nie pasuje do Franka – jest za leniwa dla takiego aktywnego podróżnika.

In this exercise you must match the verbs with corresponding nouns.

W tym ćwiczeniu musisz dopasować czasowniki do odpowiednich rzeczowników.

Comments


bottom of page